25, 26 en 27 mei in Rotterdam

Onderwijs Research Dagen


Kom over de brug voor hbo en wo!

Parallel aan ORD2016 worden drie dagdelen georganiseerd waarin onderwijsonderzoekers in gesprek gaan met de (Rotterdamse) onderwijspraktijk.  Per middag staat een andere doelgroep centraal.  Op vrijdag 27 mei is dat het hbo en het wo.

 

De inschrijving is gesloten.

 

Iedere dag is er een praktijk-keynote van een onderzoeker die het onderwijsveld een inspirerend perspectief vanuit de wetenschap aanreikt. Op vrijdag is dat Dr. Dominique Sluijsmans, lector Professioneel Beoordelen aan Zuyd Hogeschool.

 

Datum                  Vrijdag 27 mei 2016

Doelgroep          Docenten uit hbo en wo

Tijd                        11.30-17.30 uur

Locatie                 Erasmus Universiteit, Rotterdam (ontvangst Van der Gootbuilding)

Kosten                  € 90,-

Korting                 Professionals uit het Rotterdamse onderwijs kunnen gratis* deelnemen

Informatie          Cursus- en conferentiebureau CED-Groep, ord2016@cedgroep.nl 

* Als u zich heeft opgegeven maar niet deelneemt aan het Kom over de brug, verplicht u zich om alsnog de kosten van € 90,- te betalen.

 

Programma

11.30 uur  Ontvangst  Ontvangst en aanmelden - Van der Gootgebouw

12.00 uur   Keynote Dr. Dominique Sluijsmans - Van der Gootgebouw Heidelberg M1-16

13.15 uur  Ronde 1*

 • Curriculumwijzigingen in het hoger onderwijs: bespreken en beleven (Kickert ea)

 • Klaar voor de toekomst? Verkenning van de publieke waarde van het HBO (Nieuwenhuis ea)

 • Kwaliteitsvol beoordelen en feedback geven: brengt een comparatieve aanpak soelaas? (Lesterhuis)

14.10 uur  Ronde 2*

 • Studiekeuze: check (Peters)

 • Ontdekkend schrijven voor iedereen (Van Dijk)

 • Blended learning en studiesucces (Bos)

15.00-15.15 uur  koffie/thee pauze

15.15 uur   Ronde 3*

 • Uitval en rendement in het hoger onderwijs (Sneyers)

 • Goed geregeld!? Wie stuur de dNP: wij of de student (Gijsen)

 • Honoursonderwijs: hoe, wat en waarom? (’t Mannetje)

16.10 uur Ronde 4*

 • De student experience (Meeuwisse)

 • Flipping the classroom binnen jouw onderwijspraktijk (Griffioen)

 • Ontwerpgericht onderzoek in de master (Jongstra ea)

17.00 uur Hapje en drankje

 

*Per ronde kunt u een keuze maken uit 3 sessies.

 

Keynote Werken aan de kwaliteit van beoordelen in het hoger onderwijs

Over de dynamiek, dilemma’s en duizelingen wanneer theorie en praktijk elkaar ontmoeten

door Dr. Sluijsmans

Aan de hand van voorbeelden en vijf bouwstenen van professioneel beoordelen licht  Dr. Sluijsmans de dynamiek van het werken in een context toe waarin het verweven van onderzoek en praktijk centraal staat. Ze staat stil bij de dilemma’s die onderzoek in en met de praktijk met zich meebrengen en  de buikpijn die dat soms oplevert. Haar bijdrage is geslaagd als ze de toehoorders bewust heeft gemaakt dat meerdere perspectieven nodig zijn – zowel vanuit de theorie als praktijk - om onderwijs te realiseren waarin alle actoren – in het bijzonder de studenten en docenten - in worden (h)erkend.

 

Sessiekeuze

Per ronde kunt u een keuze maken uit 3 sessies.

 

Vanuit de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent worden de volgende sessies aangeboden:

 

Curriculum – simulatie & discussie

Curriculumwijzigingen in het hoger onderwijs: bespreken en beleven.

door Rob Kickert, Iris Yocarini en Marit Wijnen, Erasmus Universiteit Rotterdam

Studiesucces in het hoger onderwijs verhogen is een belangrijk aandachtspunt voor zowel de praktijk als de wetenschap. In de huidige sessie worden twee curriculumwijzigingen besproken en bediscussieerd. Om zelf te ervaren wat een van deze curriculumwijzigingen is zullen praktijkprofessionals deelnemen aan een probleemgestuurd onderwijs (PGO)-groep. Hierin zullen de overige curriculumwijzigingen bediscussieerd worden, met de nadruk op toetsing binnen nominaal = normaal (N=N). Zo leren deelnemers zowel praktisch als theoretisch over curriculumwijzigingen die studiesucces kunnen bevorderen.

 

Curriculum - discussie

Klaar voor de toekomst? Verkenning van de publieke waarde van het HBO

door Loek Nieuwenhuis; Femke Timmermans, HAN Kenniscentrum Kwaliteit van Leren

De buitenwereld vraagt nieuwe dienstverlening van onderwijsinstellingen: naast het klassieke initiële opleidingsaanbod, wordt van het HBO een bijdrage aan leven lang leren en aan regionale innovatie verwacht. In termen van Moore (1995) spreken we over een nieuwe publieke waarde. Rond het kampvuur bespreken we een aantal relevante vragen: Wat houdt publieke waarde in? Wat is de huidige publieke waarde van mijn school / opleiding? Is het HBO voldoende klaar voor de toekomst? Hoe kan de toekomstige publieke waarde van mijn school of opleiding eruit zien? Deelnemers gaan naar huis met meer inzicht in het begrip publieke waarde en hun eigen invulling daarvan.

Martijn Peters, HAN Kenniscentrum Kwaliteit van Leren

 

Studiesucces – ontwerpopdracht en discussie

Blended Learning en studiesucces: welke student profiteert het meest?

door Nynke Bos, Universiteit van Amsterdam

De inzet van blended learning zou theoretisch gezien veel voordelen bieden zoals meer controle over het leerproces, flexibele leerroutes en meer autonomie en verantwoordelijkheid voor de student. De praktijk lijkt echter weerbarstiger en er zijn grote verschillen in hoe studenten blended learning gebruiken met wisselende resultaten op het studiesucces. De workshop zal antwoord geven op de vragen op welke verschillende manieren studenten gebruik maken van blended learning; wat de oorzaken zijn voor deze verschillen en wat de implicaties hiervan zijn voor het onderwijsontwerp. Bij dit laatste wordt input gevraagd van de deelnemers aan de workshop.

 

Studiesucces - discussie

Studiekeuze: check!

door Martijn Peters, Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Sinds 2014 bieden alle hogescholen een studiekeuzecheck aan. Deze Studiekeuzecheck is bedoeld als matchingsinstrument voor de student. Hogescholen zijn vrij om de studiekeuzecheck naar eigen inzicht vorm te geven. Hoe richt je de Studiekeuzecheck nu op een goede manier in? In deze sessie verkennen we deze vraag vanuit het perspectief van de belangrijkste belanghebbende bij deze vraag: de aankomend student. Door middel van een tijdlijn methodiek proberen we er achter te komen hoe het studiekeuzeproces van studenten verloopt en hoe de studiekeuzecheck daarin kan ondersteunen.

 

Opleiden – presentatie & opdracht

Kwaliteitsvol beoordelen en feedback geven: Brengt een comparatieve aanpak soelaas?

door Marije Lesterhuis, Universiteit Antwerpen

Het beoordelen van papers van studenten is geen sinecure. Recent is paarsgewijze vergelijking (ofwel comparative judgement) als alternatieve beoordelingsvorm geïntroduceerd. Bij deze methode vergelijken meerdere beoordelaars meerdere paren van papers en geven telkens aan welke het beste is. Alhoewel de methode haar nut voor summatieve toetsen meermaals bewezen heeft, is er nog weinig gekend over de kwaliteit van de feedback die met deze methode genereerd wordt. Gedurende deze sessie willen wij ingaan op hoe paarsgewijze vergelijking werkt en nodigen we de deelnemers uit om in kleine groepen op de kwaliteit van de feedback te reflecteren.

 

Opleiden – presentatie & opdracht

Ontdekkend schrijven voor iedereen

door Aartje van Dijk en Damian McCrossan, Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Talentontwikkeling

Stel je bent lerarenopleider biologie en je wil graag dat je studenten meer uit de lessen halen. Wat doe je dan? Damian McCrossan is zo’n lerarenopleider en hij ging meedoen aan het onderzoek van Aartje van Dijk dat gericht is op het vergroten van leerresultaten van studenten. Damian ging schrijfopdrachten gebruiken in zijn lessen. Schrijfopdrachten? Bij biologie? Ja, zeker. Door goed voorbereid te gaan schrijven kunnen studenten nieuwe ontdekkingen doen. Je zult op de videobeelden van een les van Damian zien hoe dit in zijn werk gaat. Ook ga je proberen om zelf te schrijven en …wie weet....tot ontdekkingen komen.

 

Curriculum – presentatie & discussie

Honoursonderwijs: hoe, wat en waarom?

door Jolise `t Mannetje, Saxion

Speciale programma`s voor meer getalenteerde studenten worden de laatste jaren op steeds meer plaatsen aangeboden. Maar wat werkt en wat kun je beter juist niet doen? Om hier meer handvatten voor te geven doet Saxion al enige jaren onderzoek naar en binnen honoursprogramma`s. In deze sessie presenteren we kort onze resultaten en gaan we vervolgens nadenken over de praktische toepasbaarheid van deze resultaten voor uw eigen instelling. We zullen good-practices delen en met elkaar komen tot aanbevelingen waar iedereen op zijn/haar eigen instelling mee aan de slag kan.

 

Studiesucces – presentatie & discussie

Uitval en rendement in het hoger onderwijs: kan bindend studieadvies helpen?

door Eline Sneyers, Maastricht University (TIER)

Hoger onderwijsinstellingen trachten rendement voortdurend te verbeteren. Vaak wordt hoge uitval als negatief ervaren. Dit dient echter niet het geval te zijn. Opleidingen die de selectieve functie van het eerste jaar uitbuiten, kunnen ook een hoog rendement bekomen. Het bindend studieadvies kan hierbij een rol spelen. Tijdens deze sessie worden onderzoeksresultaten betreffende bindend studieadvies (BSA) besproken. Zo blijkt dat BSA leidt tot meer uitval en rendement maar tot lagere studententevredenheid. BSA lijkt dus een effectief selectie instrument dat dient te worden aangevuld met maatregelen ter verbetering van studententevredenheid. Ook wordt een dialoog gestart over de mogelijke mechanismen achter het BSA.

 

Studiesucces – presentatie & discussie

De student experience: de rol van studiebetrokkenheid en studenttevredenheid in het vergroten van onderwijskwaliteit en studiesucces

door Marieke Meeuwisse Erasmus Universiteit Rotterdam, Sanne van Herpen Risbo, Anja van den Broek Researchned,

In welke mate en op welke manier dragen studiebetrokkenheid en studenttevredenheid bij aan onderwijskwaliteit en studiesucces? Hoe kunnen hogescholen en universiteiten de studiebetrokkenheid van studenten vergroten? Welke factoren zijn bepalend voor studenttevredenheid in het hoger onderwijs? We bespreken deze vragen onder leiding van onderwijsonderzoekers en onderwijsadviseurs in het hoger onderwijs. Meer specifiek gaan we in op 1) de invloed van leergemeenschappen op studiebetrokkenheid, motivatie en studiesucces; 2) de invloed van een persoonlijk leiderschapstraining op studiebetrokkenheid; en 3) de invloed van de leeromgeving en studentfactoren op studenttevredenheid.

 

Opleiden – presentatie & discussie

Goed geregeld !?.. Wie stuurt bij dNP: wij of de student?

door Marcel Gijsen, deNieuwstepabo Sittard

De afgelopen jaren is er in het hoger beroepsonderwijs in toenemende mate aandacht voor het stimuleren van zelfsturing en zelfverantwoordelijkheid bij studenten. Voorbereidend op een ‘Leven Lang Leren’ wordt er van aankomende beroepsbeoefenaars een groeiende autonomie van kennisverwerving, organiseren en toepassing van de kennis gevraagd. De docent neemt meer de rol van coach in, de lerende leert zijn eigen leerproces zo veel mogelijk zelf te sturen. Het curriculum van de Nieuwste Pabo gaat ook uit van een toenemende zelfsturing in de diverse fasen van de opleiding. Vragen die dit oproept zijn: - Hebben we eigenlijk wel (voldoende) zicht op de kenmerken en groei van zelfsturing van onze studenten? - Op welk moment spreken we van zelfsturing? - Is dit afhankelijk van het studiejaar? - Hoe begeleid ik de groei naar zelfsturing? Globale opzet De presentatie heeft een interactief karakter. Achtergrond Deze bijdrage vormt onderdeel van het Master-onderzoek MLI te Eindhoven.

 

Opleiden – presentatie & discussie

Ontwerpgericht onderzoek in de master: hoe faciliteren we dat?

door Wenckje Jongstra, Ietje Pauw en Susan McKenney, Katholieke Pabo Zwolle & Universiteit Twente

Voor leraren die zich na een bacheloropleiding verder willen professionaliseren, is ontwerpgericht onderzoek bijzonder aantrekkelijk. Het uitvoeren van onderzoek in authentieke contexten draagt niet alleen bij aan de professionalisering van de student-onderzoeker, maar helpt ook om praktijkproblemen op te lossen. Echter, hoe ontwikkel je als lerarenopleider de competenties bij studenten om dit te doen? We presenteren een case studie in een hbo-master Leren en Innoveren (MLI) van de Katholieke Pabo Zwolle en we gaan in gesprek met het publiek over welke ondersteuning masterstudenten nodig hebben om competenties voor ontwerpgericht onderzoek te ontwikkelen en waarom deze ondersteuning gewenst is.

 

Opleiden – presentatie & discussie

Flipping the classroom binnen jouw onderwijspraktijk! De do’s and don’ts

door  Estella Griffioen MScBA, Inholland Rotterdam

Flipping the classroom is hot! In het hoger onderwijs wordt de flipping the classroom methode steeds vaker toegepast. Meestal wordt filmmateriaal aan de student aangeboden wat de student buiten de les moet bekijken om vervolgens in de les actief met de stof aan de slag te gaan. Aan welke eisen moet een instructiefilm voldoen? Hoe zorg je ervoor dat de filmpjes ook echt worden bekeken? En hoe kun je de vrijgekomen contacttijd een activerende invulling geven? Op deze vragen wordt een antwoord gegeven tijdens de interactieve sessie. Daarnaast is er ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaringen.

ORD2016

25, 26 en 27 mei 2016

   @ord2016

 

Bekijk de filmpjes over de genomineerden voor de prijs voor de beste begeleider, het beste ps-artikel en het beste proefschrift.

 

Bekijk de film over het brugprogramma @ORD2016: Kom over de Brug!

 

Bekijk de sfeerimpressie van fotograaf Jan van der Meijde.

 

Bekijk de tweetwall ORD2016.